JOOMLA PROFESJONALNE TWORZENIE STRON WWW PDF

Diran Upload your newly created Joomla! In their second term, students comprehensive six hours of research in Javascript, advanced style abilities, or advanced Photoshop. Ciekawe miejsca — yourfoodjob. It is a domain having. Page Title of gokinstudio. Whois Server Version 2.

Author:Dokree Dairamar
Country:Equatorial Guinea
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):25 January 2005
Pages:183
PDF File Size:9.78 Mb
ePub File Size:6.90 Mb
ISBN:527-6-56618-492-5
Downloads:29037
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KejasCzego Joomla! Autor Joomla!. Wprowadzenie do Joomla! Wp yw elastyczno ci na popularno Joomla! Dla kogo jest ta ksi ka Webmasterzy Projektanci stron 25 Deweloperzy stron 27 Joomla!

Decyzje podczas instalacji Etapy instalacji Joomla! Serwer testowy a serwer produkcyjny Ustawienia serwera testowego Ustawienia serwera produkcyjnego Podsumowanie Rozdzia 3. Podsumowanie Rozdzia 4. Galeria zdj na stronie Joomla!

Uruchamianie systemu wiki w Joomla! Tworzenie prostych rozszerze : modu y Tworzenie modu u Hello World Tworzenie modu u wi teczne yczenia Tworzenie pliku deskryptora Tworzenie kodu modu u Tworzenie tabeli i zapisywanie przyk adowych danych Konfiguracja modu u Tworzenie modu u Kontakt z Nami Podsumowanie 4 Spis tre ci 7 Rozdzia 6.

Wzorce projektowe a Joomla! Ingerencja w fundamenty Joomla! Struktura CMS Joomla! JApplication cie ki Joomla! Budowanie spo eczno ci w Joomla! Prowadzenie profesjonalnej strony Programowanie i testy Ustawienia diagnostyczne Interfejs wiersza polece PHP Zautomatyzowane testy Uruchamianie strony Przenoszenie strony na serwer produkcyjny Kopia zapasowa Joomla!

Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych Ustawienia Joomla! Bezpiecze stwo Joomla! Uruchamianie wewn trz systemu Rozwijanie i testowanie Podsumowanie Rozdzia Rzut okiem na popularne strony oparte na Joomla!

Mi dzy tymi dwiema skrajno ciami znajduj si modu y i komponenty. Podczas gdy szablony wp ywaj na prezentacj Joomla! Dla Joomla! Czasem wybranie w a ciwego rozszerzenia sprowadza si do sprawdzenia wszystkich dost pnych z danej kategorii. Przegl d rozszerze z powy szych kategorii uzmys owi Ci potencja tkwi cy w Joomla!.

Katalog znajduje si pod adresem: Katalog rozszerze Joomla! Joomla Extension Directory JED zawiera prawie pozycji w momencie pisania tej ksi ki zarejestrowanych w systemie. Ka de rozszerzenie przypisano do jednej z 23 kategorii. Ka da pozycja zawiera opis i informacje zwi zane z wykorzystaniem rozszerzenia. Typowy wpis do katalogu zawiera poni sze informacje: Opis Opis danego rozszerzenia. Strona domowa ang. Homepage Strona domowa rozszerzenia.

Je li dane rozszerzenie Ci si podoba i uwa asz, e jest u yteczne, mo esz wykorzysta ten odno nik, aby przej na stron, gdzie najprawdopodobniej znajdziesz inne rozszerzenia tego samego autora. Wersja Version Wy wietla oznaczenie najnowszej wersji i informacje, kiedy zosta a upubliczniona. Licencja License Licencja, pod jak udost pniono rozszerzenie. Kompatybilno Compatibility Wersja Joomla!

Obecnie mo liwe jest okre lenie kompatybilno ci z wersj Joomla! Data dodania Date added Data w czenia rozszerzenia do katalogu. Katalog rozszerze zawiera wyszukiwark, chocia cz sto jest ona ma o pomocna w znajdowaniu rozszerze z okre lonymi cechami. Rozszerzenia tego typu umo liwiaj np.

Rozszerzenia dla tego obszaru pogrupowano w JED w nast puj ce kategorie: Administracja ang. Administration Rozszerzenia dla zaplecza.

Rozbudowywanie podstawowej funkcjonalno ci Core Enhancements Wzbogacenie podstawowej funkcjonalno ci systemu Joomla!. J zyki Languages Rozszerzenia dla instalacji Joomla! Zawiera podkategorie: Automatyczne t umaczenie Automatic translations , Tre ci w wielu j zykach Multi-lingual Content i T umaczenia Joomla! Translations for Joomla! Narz dzia Tools Lista zewn trznych rozszerze, np. Obs uga strony Site Management Rozszerzenia zwi zane z obs ug strony i zarz dzaniem ni.

W poni szym podrozdziale opisano instalacj alternatywnego edytora w systemie Joomla!. Wprowadzony tekst pojawi si w tej samej formie na stronie. Je li nie okre lono domy lnego edytora, wszystkie artyku y b d wprowadzane jak zwyk y tekst. Poniewa Joomla! XStandard Lite jest edytorem dost pnym w postaci skompilowanej, co oznacza, e obecnie mo na go stosowa tylko w systemie Windows. Pomijaj c przewag funkcjonalno ci XStandard, uruchamianie skompilowanego kodu oznacza ogromn przewag pod wzgl dem wydajno ci nad TinyMCE.

Rozszerzenie JoomlaFCK, przedstawione na rysunku 4. Rysunek 4. Domy lnie dost pne s dwa szablony. Dodawanie i modyfikacja dost pnych rozszerze Od teraz, po otwarciu artyku u w edytorze TinyMCE, dodane style b d dost pne w menu. Dzi ki rozszerzeniu joomlaxplorer mo esz doda funkcjonalno zarz dzania plikami do Joomla!.

Po zainstalowaniu dost pu do joomlaxplorer zobacz rysunek 4. Obecnie joomlaxplorer jest wydany prawie w 20 j zykach, m. Profesjonalne tworzenie stron WWW Rysunek 4. Komponent mo e zosta wykorzystany tylko przez u ytkownika z uprawnieniami superadministratora. Komponent joomlaxplorer mo na pobra z poni szej strony: Dodawanie mapy strony Dodanie mapy strony jest cz sto jedn z najlepszych metod uproszczenia nawigacji na niej. Mapy strony brakuje cz sto na mniejszych witrynach, poniewa r czne stworzenie jej jest trudne, a zarz dzanie m cz ce.

Mapa strony sk ada si m. Joomap potrafi tak e stworzy map strony w formacie Google Sitemap XML, co pozwala na lepsz integracj z systemem Google. Dodawanie i modyfikacja dost pnych rozszerze Rysunek 4. Jest to jedno z najpopularniejszych rozszerze w wiecie Joomla!. Funkcje CB to m. Profesjonalne tworzenie stron WWW Rozszerzenie Community Builder mo na znale pod adresem: Jedn z wad CB ale to jednocze nie zaleta jest ca kowicie odmienny system rejestracji i logowania ni standardowy w Joomla!.

Oznacza to cz ciowe oddzielenie funkcji zwi zanych z zarz dzaniem u ytkownikami od reszty interfejsu Joomla!. Za pomoc CB mo na do czy pola z dodatkowymi informacjami do profilu u ytkownika, co przypomina rozszerzalny system zarz dzania kontaktami. Platforma logowania dost pna jest tak e za pomoc interfejsu rozszerze Joomla!

System logowania CB mo na zintegrowa mi dzy innymi z poni szymi rozszerzeniami Joomla! Gdy zainstalujesz nowe rozszerzenie CB, pojawi si ono na li cie. Podstawowy ekran ustawie u ytkownika, przedstawiony na rysunku 4. Na tym ko cz si podobie stwa.

Podstawowe ustawienia profilu u ytkownika s podobne do tych z systemu Joomla! Przyk adowo je li chcesz da u ytkownikom mo liwo okre lania preferowanego typu CMS w swoich profilach, mo esz wykorzysta rozwijaln list. Pola mo esz dodawa za po rednictwem opcji Field Management, dost pnej w menu Community Buildera, co przedstawiono na rysunku 4. Nast pnie, je li przejdziesz do ekranu ustawie profilu u ytkownika, przedstawionego na rysunku 4. By mo e zauwa y e, e na rysunku 4.

By mo e zauwa y e tak e, e podczas tworzenia nowego pola wybrana by a opcja umieszczenia go w a nie w tej zak adce.

CANON VB-C60 MANUAL PDF

Strony internetowe

.

LIBRO KITCHEN BANAN YOSHIMOTO PDF

Profesjonalne Tworzenie Stron WWW

.

CAPPARIS DECIDUA PDF

Etapy tworzenie stron www

.

Related Articles