ILMIHAL BOSANSKI PDF

Rijec Islam sa arapskog jezika se prevodi na vise znacenja. Jedno od tih znacenja je pokornost, drugo - isitna te izvlaceci iz korjena slm znaci mir. Allah dz. Tako je Zebur objavljen Davudu a. Sljedbenik Islama zove se musliman. Vjernik, musliman koji postigne visoki nivo vjerovanja i pokornosti naziva se mumin.

Author:Guzilkree Gardakazahn
Country:Tunisia
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):26 September 2005
Pages:232
PDF File Size:6.15 Mb
ePub File Size:14.11 Mb
ISBN:150-6-70953-772-6
Downloads:2287
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GardagisBismilla znai da se mi odluujemo da svaki svoj in uradimo mislei na Allaha delle anuhu i molei Ga da nam pomogne.

Koji su to svakodnevni poslovi prije kojih treba izgovoriti Bismillu? U ovim i slinim poslovima Bismillom spominjemo Allaha delle anuhu i molimo Ga da nam dadne snagu i razum da zapoeti posao sretno zavrimo, jer na ivot, snaga i razum zavise od Njega, Allaha delle anuhu.

Islam je dragovoljna predanost Allahu delle anuhu u svakoj misli, osjeanju i poslu. Islam je vjera koju je objavio Allah delle anuhu preko Svoga posljednjeg poslanika Muhammeda -sallallahu alejhi ve sellem- cijelom ovjeanstvu. Islam ui da postoji samo jedan Bog, Allah, koji sve stvara, odrava i rastvara.

Islam ui da postoji materijalni i duhovni svijet i da pored ovog prolaznog ivota postoji vjeni ivot poslije smrti, Ahiret, i Sudnji dan, kada e ljudi pred Allahom delle anuhu polagati raune za svoja djela. Islam vodi napretku i srei ovjeanstva, a njegovi propisi i naela vae za sve prostore, vremena i prilike. Islam propisuje odravanje tjelesna i duevne higijene. Islam ui da, kad volimo, to inimo u ime Allaha delle anuhu, i kad mrzimo, to takoer inimo u ime Allaha delle anuhu.

Islam nareuje sve to je dobro i korisno, a zabranjuje sve to je tetno. Ko su Muslimani? Muslimani su one osobe koje su prihvatile Islamsko uenje kao putokaz u svom ivotu. Muslimani iskazuju svoju pripadnost Islamu kroz: - Islamsko vjerovanje da postoji samo jedan Bog, Allah delle anuhu, - izvravanje Islamskih dunosti ehadet, namaz, post, zekat i had , - ponaanje prema Islamskim propisima Mi smo po vjeri Muslimani i Muslimanke. Svoju pripadnost Islamu Muslimani iskazuju kratkom obavezom pred Allahom koja glasi: Ja srcem vjerujem i jezikom izjavljujem nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov savreni rob i poslanik.

Svaki Musliman i Muslimanka mora nauiti izgovarati ovu kratku obavezu pripadanja svojoj vjeri. O ovoj formi svjedoenja istine lijepo je i razmiljati i svojim razumom se opredijeliti za Allahovu delle anuhu Jednou i Muhammedovo -sallallahu alejhi ve sellem- poslanstvo, a to znai vrsto vjerovati u ehadet.

On je savreni zbornik moralnih propisa, izvor pravnih normi i drutvemh zakonitosti. SELAM ta je selam? Selam je Islamski pozdrav obavezan za sve Muslimane i Muslimanke na cijelom svijetu pri njihovim meusobnim susretima.

Pozdravljati se s Muslimanima nekim drugim pozdravom prije Selama je loa novotarija koja izaziva Allahovo delle anuhu nezadovoljstvo. Stoga rijei kao merhaba i drugi Turski izrazi kao sabanhajrla itd. Prema tome, Fikh je nauka koja pretresa sve postupke punoljetnih ljudi, te sa eriatskog gledita odluuje da li se neko djelo mora ili ne mora, smije ili ne smije initi, je li ga slobodno initi, ili je neko djelo pohvalno ili runo initi.

Ono to se mora initi kao namaz, post itd. Ono to se ne smije initi kao pijenje alkohola, kraa itd. Ono to je pohvalno initi kao prati redovno zube itd. Prema tome, vudub, hurmet, ibahat, nedb i kerahet sainjavaju eriatske odredbe ahkami-erijje.

One se primjenjuju na postupke svih punoljetnih i pametnih osoba. No, vadiba ima dvije vrste: jedni se zovu FARZ, a drugi zadravaju ime vadib. Farz je onaj in za koji se zna sigurno da ga je Allah Milostivi zapovjedio, i ko ga kao takvim ne vjeruje, nije Musliman. Vadib je opet onaj in za koji nismo posve sigurni da se Allahova odredba odnosi ba na njega.

I jedno i drugo ko ne radi grijean je i zasluuje Allahovu kaznu. Fardi-ajn je onaj Fard koji mora svaka osoba pojedinano vriti kao pet vakata namaza, post mjeseca Ramazana itd. Fardi-kifaje je onaj Fard koji je dunost na cijelu zajednicu Muslimana kao klanjanje denaze umrlom Muslimanu, odlazak u dihad itd. Ako pak niko od njih ne obavi tu dunost svi su grijeni i odgovarat e za to pred Allahom. Sunneta ima dvije vrste: Sunneti-huda i Sunneti-zaide.

U Sunneti-huda spadaju postupci i djela koja je Poslanik Sallallahu alejhi ve sellem redovno radio ili nama preporuivao da radimo kao naprimjer klanjanje u dematu, i klanjanje nekih Sunnet namaza itd. U Sunneti-zaide spadaju djela koja se tiu obinog ivota kao nain odjevanja, jedenja i slino. U ovu grupu spadaju i Sunneti koje Poslanik Sallallahu alejhi ve sellem nije redovno radio. Sunneti-huda treba da vrimo a Sunneti-zaide je pohvalno da vrimo. Sunneta ima dvije vrste: Sunnetiajn i Sunneti-kifaje.

Sunneti-ajn spada naprimjer pranje zubi misvakom a u Sunneti-kifaje spada naprimjer osamljivanje itikaf nekoliko Muslimana u damiji tokom zadnjih deset dana Ramazana. Mekruha ima dvije vrste: Mekruhi-tahrimen i Mekruhi-tenzihen. Mekruhi-tahrimen je neto to je blisko haramu kao naprimjer gomilanje hrane dok oskudica vlada da bi se preprodala po viim cijenama.

Mekruhi-tenzihen je manje pokudno djelo kao naprimjer jesti lijevom rukom. IDMA je eriatsko rjeenje u kojem se slae ogromna veina Uleme jednog vremena.

KIJAS je donoenje neke eriatske odredbe na temelju analognog rjeenja donesenog prije o nekom drugom pitanju koje ima slinosti sa novim kao naprimjer zabrana rakije na osnovu prijanje zabrane vina jer i jedno i drugo opija.

Takav Mudtehid se zove Imam Mudtehid mutlak. Onaj koji nije u stanju, ili nee potpuno samostalno da donosi eriatske odredbe nego se povodi u svojim odlukama za Imamom jednog od etiri Mezheba pravne kole Fikha se zove Mukallid.

Poznati su nam slijedei absolutni Mudtehidi: Imam Ebu Hanifa umro g. Od gore navedenih Mudtehida, najvei je Imam Ebu Hanifa, koji ima i najvie sljedbenika u Muslimanskom ummetu. Inae, osim njegova mezheba do danas su se odrala samo jo tri, a to su Maliki, afi i Hanbeli mezheb. Njegov mezheb je najraireniji u Islamskom svijetu pa i narodi na Balkanu pripadaju njemu. Uio je pred mnogim Islamskim uenjacima ali najvie pred uvenim Ebu Ismailom Hammedom umro g.

Pred tim uenjakom su uili u to vrijeme i Ebu Jusuf umro g. Inae, ova dva uenjaka su i sami bili Imami. Ebu Jusuf, koji je bio vrhovni kadija u Abasidskoj vladavini, je imao veliku zaslugu za proirinje Hanefijskog mezheba. Naime, on je prihvatio veinu fetvi koje je donio Imam Ebu Hanifa te je time udario temelje Hanefijskom fikhu. Imam ejbani je takoe imao slina miljenja, te se njih dvojica ubrajaju u Hanefijske Imame i ne smatraju tuim Imamima.

Hanefi mezheb je sazdan uglavnom od najboljih miljenja ove trojice velikih Imama. Prema tome znak je ignorantnosti od nekih nemezheblija da kau kako sljedbenici mezheba slijepo slijede Imame kao da su nepogreivi. To nije istina jer da je tako onda nam ne bi trebao nijedan uenjak nakon Imama mezheba a svako zna da Hanefije koje nisu mudtehidi slijeenjem hanefi mezheba slijede cijeli tim uenjaka od drugog stoljea po hidri pa do dan danas kada im zatreba fetva o gusulu i klanjanju u avionu.

Na Sudnjem Danu, on e biti svjetlo mog Ummeta. On je svjetlo mog Ummeta. A ja sam ponosan na Ebu Hanifu. Onaj ko voli njega uistinu voli mene. Onaj ko mrzi njega uistinu mrzi mene. Njegovo srce e biti puno znanja i mudrosti. Pred Smak Svijeta mnogi ljudi e nastradati zbog toga to ga nisu cjenili i pratili, isto kao to e ije nastradati to nisu cjenili i pratili Ebu Bekra i Omera Radiallahu anhum.

Imam Muhammed el-Baqir ibn Zejnel Abidin Ali ibn Husain Rahmatullahi alejhim , rodio se 57g po hidri u Medini a umro g, ukopan u turbetu Hadrat Abbasa [Radiallahu anh] u Medini je jednom pogledao Ebu Hanifu i rekao, "Kada oni koji unitavaju vjeru mojih pra-otaca postanu brojni, ti e je obnoviti. Ti e biti spasitelj onih koji se boje i utoka onima koji su zbunjeni! Ti e vraati heretike na Pravi Put! Allah Silni e ti pomoi! Kada bi naao rijeenje nekom eriatskom problemu on bi ga predoio svojim uenicima.

Imam bi onda rekao, "El-hamdu lillahi vallahu ekber," i svi prisutni bi to ponovili za njim. Tek onda bi im Imam rekao da zapiu tu fetvu u zbirku njihove kole. On je rekao, "Studirao sam pred uenjaka pa ipak da nisam vidio Ebu Hanifu, okliznuo bih se u Grku filozofiju. Nijedan alim nije mogao tako podrobno i kompententno objasniti Hadis kao on. Kada je bio u Kufi proglasilo se okolo da mu je Imam Ebu Hanifa pomagao. Halifa Mensur je to uo, te je uhapsio Imama i dao ga sprovesti iz Kufe u Bagdad.

On je traio od Imama da javno proglasi da on Mensur ima puno pravo da bude Halifa. On mu je zauzvrat ponudio da bude vrhovni kadija sudac. Ima je to odbio. Mensur ga je bacio u okove i dao ga bievati sa 30 udaraca. Njegove blagoslovljene noge su krvarile. Mensur se poslije pokajao ta je uradio, pa mu je opet poslao 30, dukata. Imam je opet odbio te se ponovo naao u zatvoru gdje je svaki dan dobijao po deset udaraca biem. Prema nekim izvjetajima, kae se da je jedanaestog dana zbog straha od pobune Imam otrovan nekim erbetom.

Prije nego to je izdahnuo Imam se spustio na seddu. Slijedeih dvadeset dana ljudi iz raznih krajeva su dolazili i obavljali denazu kraj njegova kabura. Da mu Allah Svevinji podari najvii Dennet i efat za nae grijene due. Uenjaci Hanefijskog mezheba su obradili i sabrali Hanefijski Fikh na osnovu eriatskih odluka Fetvi ova tri velika Imama.

Naredne odredbe Fetve su samo mali dio tih sabranih pismenih djela, ograniavajui se samo na osnove koje svaki Musliman treba nauiti. Prije nego zavrim ovaj uvod elio bih skrenuti panju na jedan dosta nemio i opasan trend u ovom zadnjem stoljeu koji je u stvari posljedica jedne velike fitne koju su otpoeli neprijatelji Islama u namjeri da oslabe i potpuno skre Islam i Muslimane.

Naime, danas su prisutne struje meu Muslimanima koje ne ele da slijede put Imam Ebu Hanife i drugih velikih Imama i mudtehida meu prvim generacijama Muslimana. Takvo miljenje je u suprotnosti sa Idmom tj. Danas, i ne samo danas nego ve nekoliko stoljea, ne postoji ustanova u kojoj se moe neko obuiti da postane apsolutni mudtehid mutlak te je stoga obligatno svima nama da slijedimo jednog takvog mudtehida u prvim generacijama Muslimana.

Osim njih postoje i druge struje koje takoe ne priznaju mehzebe niti obligatnost slijeenja njihove ekspertize, ali se pak zbog svojih modernistikih pogleda ne slau sa dosta primitivnim i nazadnim selefijama.

INTEGRIMET EKONOMIKE EVROPIANE PDF

ILMIHAL-Islamski Uputnik Za Pocetnike

.

GEOHM C PDF

Sure sa prevodom

.

INIIBIG KITA RYAN CAYABYAB PDF

ILMIHAL (Bosanski)

.

Related Articles