FRANCUSKA GRAMATIKA PDF

.

Author:Doll Arashirn
Country:Mexico
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):1 December 2011
Pages:486
PDF File Size:13.87 Mb
ePub File Size:9.89 Mb
ISBN:776-6-60767-619-7
Downloads:18588
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NizilkreeUloga ovih pravopisnih znakova nije kao i naem jeziku, tj. Akut accent aigu se nalazi samo na slovu e: rpt, parl, t.

Ovakvo e ima vrijednost zatvorenog e. Gravis accent grave se nalazi takoer na slovu e: mre, lvre, rgle. Ovako akcentovano e ima vrijednost tzv. Otvorenog e. U svega nekoliko sluajeva ovaj akcenat slui za razlikovanje rijei koje se jednako izgovaraju, a znaenje im je isto: a a la l ou o ovaj akcenat se, po trajanju pie iznad slova a jo i nekim rijeima, kao npr. Cirkumfleks accent circonflexe se stavnja iznad svih samoglasnika, izuzev y: ple, tte, dne, diplme, sr.

Uloga ovog akcenta nije jednostavna: ima vrijednost tzv. Zadnjeg a; ima vrijednost otvorenog e; ima vrijednost zatvorenog o. Iznad ostala dva slova pie se kad to zahtjeva tradicija.

Izostavnjanjem krajnih slova odn. Eliduju se najee ove kratke rijei: ce, de, je, me, ne, que, se, te. Slovo odn. Ovaj jezik koristi 87 miliona stanovnika na Zemlji kao prvi jezik, a ukupno miliona ljudi ga koristi u svakodnevnoj komunikaciji. Francuski jezik je jedanesti jezik u svetu po brojnosti govornika. Od Smatra se da su Zakletve iz Strazbura les serments de Strasbourg iz Kralj Fransoa Ib je Kardinal Rielje je osnovao Francusku akademiju Acadmie franaise , koja se bavila Unapreenjem i zatitom francuskog jezika.

Od sedamnaestog veka francuski je postao lingua franca evropskih plemia, prvo u centralnoj , a u om i om veku istonoj Evropi Poljska, Rusija, Rumunija. U ovo vreme Francuska je postala kolonijalna sila, ime je postavila osnove za irenje francuskog jezika van Evrope. Belgija, koja je stekla nezavisnost , takoe je uvela francuski jezik u svoje kolonije. U om veku francuski je postao glavni jezik u domenu meunarodnih odnosa i diplomatije umesto latinskog.

Kasnije je stvaranjem kolonijalnog carstva Velike Britanije u om veku, i porastom moi SAD -a u om veku, situacija promenjena u korist engleskog jezika.

Istorija Evropski znaaj Francuski je, uz engleski i nemaki, jedan od tri radna jezika koje koristi Evropska komisija. Po pravilu se od predsednika Evropske komisije oekuje da teno govori francuski jezik. Ovakav znaaj francuskog jezika u EU je posledica injenica da je Francuska jedna od zemalja osnivaa, i da je glavno sedite institucija EU, Brisel, uglavnom frankofonski grad.

Van francuskog govornog podruja, francuski se najvie ui u Velikoj Britaniji, Nemakoj, Rumuniji i zemljama Mediterana. Karakteristike pravila itanja i Francuski jezik je veoma daleko od fonetskih pisanja. Zavrni suglasnik u reima se nikad ne izgovara. Slova n i m se ponekad ne izgovaraju. Francuski se ita teno, to znai da se zavrni suglasnici esto spajaju sa narednom rei. Francuski jezik razlikuje deset glagolskih vremena : 5 prostih i 5 sloenih. Sloena su: sloeni perfekat le pass compos , pluskvamperfekt le plus-que-parfait , futur perfekat le futur antrieur , imperfekat subjunktiv le subjonctif pass i proli kondicional le conditionnel pass.

Francuski razlikuje utivo oslovljavanje od prijateljskog. Za utivo obraanje koristi se drugo lice mnoine vous. Izgubio je deklinacijukoja je postojala u latinskom jeziku. Francuski jezik razlikuje dva gramatika roda. Filip Nikolov VII2.

74HCT00N DATASHEET PDF

Glavni izbornik

.

BROWN VRANESIC VHDL PDF

francuka-gramatika

.

Related Articles