EVANGELIE VAN MARIA MAGDALENA PDF

De hoofdletters zijn toegevoegd. Wat ontbreekt staat tussen [ De bladen ontbreken Blad 7 [ Sindsdien is er verwarring in het gehele lichaam. Mijn vrede, breng haar voor jullie voort, want de Zoon des Mensen is in jullie binnenste.

Author:Goltijar Yojin
Country:Thailand
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):2 January 2013
Pages:289
PDF File Size:18.37 Mb
ePub File Size:8.89 Mb
ISBN:714-1-89253-617-4
Downloads:69528
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GugorDe strekking ervan toont een grote overeenkomst met andere gnostische geschriften die werden teruggevonden bij Nag Hammadi. Het Evangelie van Maria Magdalena werd herontdekt in in Cairo, als deel van de zogenaamde Papyrus Berolinensis, maar pas in gepubliceerd. Het bestaan ervan was reeds bekend rond , toen bisschoppen het bestempelden als een vervalsing. De teruggevonden tekst dateert uit de 5e eeuw behoudens twee fragmentjes van rond of voor Het is waarschijnlijk in de tweede eeuw geschreven.

Maria Magdalena is in deze tekst een van de discipelen van Jezus. Zij spreekt tot de andere discipelen en vertelt hun dat zij Jezus heeft ontmoet in een visoen en dat hij haar geheime leringen heeft onthuld. Er brandt onder de discipelen een ruzie los over haar autoriteit als vrouw en leerling.

Met name Petrus valt haar fel aan, vooral omdat wordt gezegd dat Jezus haar meer liefhad dan de andere leerlingen. Paulus heeft onder andere in zijn brief aan de Romeinen betoogd dat de wereld en de mens in zonde verkeren.

Die zondige staat koppelt Paulus aan het zoenoffer van Christus, die met zijn kruisdood zou hebben geboet voor de zonde van de wereld. Wat zegt nu het Evangelie van Maria Magdalena?

Die bondige uitspraak schets een helder contrast met de opvatting van Paulus. In de gnostiek spelen de zondeval en het zoenoffer echter geen enkele rol. In dit citaat uit het Evangelie van Maria Magdalena wordt daarvan zelfs nadrukkelijk afsand genomen. Voor de studie van de gnostiek is het Evangelie van Maria Magdalena ook van belang, omdat ze een beschrijving bevat van de reis van de ziel na de dood langs de Archonten.

Helaas is slechts een deel daarvan overgeleverd, maar niettemin geeft wat rest een goede indruk van de opvattingen in de gnostiek over de hemelvaart van de menselijke ziel na de dood. Het verhaal gaat als volgt: De Archonten zijn de heersers over het aardse noodlot. Hun doel is de menselijke ziel gevangen te houden in morele slavernij tijdens haar aardse verblijf. Na de dood, zo beschrijft het evangelie van Maria Magdalena, passeert de ziel de planeetsferen.

Bij elke planeet zal een Archont proberen haar tegen te houden. Lukt dat, dan moet de ziel opnieuw incarneren in een aards leven. De Archont zal proberen de ziel tegen te houden door haar vast te grijpen bij een zielengewaad.

Maar als de ziel over de juiste gnosis beschikt, zal ze bij elke planeet de juiste magische woorden weten uit te spreken. De Archont zal dan achterblijven met het lege zielengewaad en de ziel zal haar reis kunnen vervolgen. Wanneer de ziel zo al haar zielengewaden achterlaat, zal ze tenslotte met haar naakte wezenskern, voorbij de planeetsferen, verenigd worden met de goddelijke eenheid, als een druppel die terugkeert naar de oceaan. Het Evangelie van Maria Magdalena geeft enkele twistgesprekken weer tussen de ziel en een Archont.

In Lucas wordt vermeld dat Maria Magdalena door Jezus werd bevrijd van zeven duivelse geesten. Men kan hierin een verwijzing zien naar de zeven Archonten die de ziel moet passeren na de dood. Jezus zou Maria Magalena dus, volgens de gnostische visie, de geheime gnosis hebben geleerd om de zeven Archonten te kunnen passeren. Moet men deze beschrijving van de hemelvaart van de ziel nu zien als een letterlijk zo bedoelde waarheid? Wie vertrouwd is geraakt met de gnostische teksten beseft dat nagenoeg alle gnostische teksten als allegorisch kunnen worden verstaan.

In de klassieke oudheid zijn mythes de taal van de ziel. Ze beschrijven processen van de ziel. In het kerkelijk christendom is steeds sterke nadruk gelegd op de letterlijke waarheid van de christelijke mythes. Maar om de gnostische teksten werkelijk te verstaan moet men afstand nemen van deze door de christelijke kerken aangeleerde leeswijze, en proberen de gnostische teksten te lezen zoals ze in hun tijd bedoeld waren, namelijk als symbolische beschrijving van een zielenproces.

Zo gelezen is het Evangelie van Maria Magdalena een tekst die beschrijft hoe de menselijke ziel in morele slavernij kan verkeren en hoe ze zich daaruit kan bevrijden. De reis van de ziel na de dood is te verstaan als de beschrijvng van de ontwikkelingsweg die de ziel kan gaan na het ontwaken uit de zelfvergetelheid. Zo verstaan biedt het Evangelie van Maria Magdalena een visie op het menszijn, die betekent dat een mens zich kan bevrijden uit de greep van het noodlot, en zelf, in vrijheid, na de opstanding uit de spirituele dood, medeschepper kan worden van het koninkrijk op aarde.

Zie in dit verband ook gezegde 21 van het Thomas Evangelie. Daar laten de kinderen ook hun kleren achter. Hetzelfde thema vinden we in gezegde 37, waar Jezus eveneens vertelt dat je je kleren moet afleggen.

De kleren zijn hier, in het Thomas Evangelie, net als bij Maria Magdalena, symbolen van zielengewaden die de ziel bedekken. In de Jungiaanse terminologie noem je dat maskers.

GESTALT SUEOS PDF

Evangelium der Maria

Naar navigatie springen Naar zoeken springen Het Evangelie van Maria Magdalena Het Evangelie van Maria Magdalena is een gnostisch geschrift, dat in een Koptische vertaling onderdeel was van de vondst van de Berlijnse Codex omstreeks De codex bevatte daarnaast een versie van het Apocryphon van Johannes , de Wijsheid van Jezus Christus en de proloog van de Handelingen van Petrus. De feitelijke titel in het geschrift is het Evangelie van Maria. Het is echter volstrekt duidelijk dat de Maria in dit evangelie Maria Magdalena moet zijn. Er moet een oorspronkelijk Griekse tekst van het evangelie zijn geweest, maar daar is nooit iets van gevonden buiten enkele fragmenten in het Grieks als onderdeel van Oxyrhynchus papyri en de Rylands papyri. De tekst van die fragmenten heeft aanzienlijke verschillen met de gevonden Koptische vertaling. De oorspronkelijk Griekse tekst van dit evangelie moet in de tweede eeuw zijn geschreven.

DRENAJE LINFATICO MANUAL PDF

Het evangelie van Maria Magdalena

Allereerst zijn daar zijn volgelingen, de discipelen. Bijzondere aandacht verdient een vrouw die hoe dan ook een speciale band met Jezus gehad moet hebben. Maria van Magdala of, zoals haar Latijnse naam luidt, Maria Magdalena is met name in het centrum van de belangstelling komen te staan door de ontdekking van een evangelie van Maria. We weten met vrij grote zekerheid dat het hier Maria Magdalena betreft omdat in de betreffende tekst gesproken wordt over een conflict tussen Petrus en Maria en er van haar wordt gezegd dat de Verlosser haar meer liefhad dan de andere leerlingen.

JOSE OVALLE FAVELA DERECHO PROCESAL CIVIL NOVENA EDICION PDF

Maria Magdalena, de apostel der apostelen

De Verlosser zei: " alle naturen, alle vormen en alle schepselen bestaan in en met elkaar en ze zullen weer teruggevoerd worden tot hun eigen wortel. Want in de natuur van de materie kan zich slechts tot haar eigen natuur terugvoeren. Wie oren heeft om te horen, die hore! Maar het zijn jullie die de zonde maken, namelijk wanneer jullie doen wat in wezen gelijk staan aan overspel, dat wat men de "zonde" noemt. Daarom is het goed in jullie midden gekomen, naar het wezen van iedere natuur, om deze weer in zijn wortel te herstellen" Toen ging hij voort en zei : "daarom worden jullie ziek en sterven jullie, omdat jullie houden van wat jullie misleidt. Wie het vatten kan, vatte het! De materie gaf geboorte aan een begeerte die haar gelijke niet kent omdat zij is uitgegaan van iets tegennatuurlijks.

Related Articles