EN 60255-6 PDF

Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия. Заглавие на български Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 1: Общи изисквания IEC Заглавие на английски Measuring relays and protection equipment - Part 1: Common requirements Област на действие на български IEC определя общи правила и изисквания, приложими за измерване на релета и защитно оборудване, включително всяка комбинация от устройства за видове схеми за защита на електроенергийната система, като например оборудване за контрол, мониторинг и технологичен интерфейс, за да се осъществи уеднаквяване на изискванията и изпитванията. Обхваща всички измервателни релета и предпазни средства, използвани за защита на околната среда в рамките на електроенергийната система. Област на действие на английски IEC specifies common rules and requirements applicable to measuring relays and protection equipment including any combination of devices to form schemes for power system protection such as control, monitoring and process interface equipment in order to obtain uniformity of requirements and tests. Covers all measuring relays and protection equipment used for protection within the power system environment.

Author:Tojajas Yokree
Country:Argentina
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):16 March 2017
Pages:481
PDF File Size:16.2 Mb
ePub File Size:12.14 Mb
ISBN:665-2-46700-740-9
Downloads:17252
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MoogunosСтандартът е наличен на PDF файл и на хартия. Заглавие на български Измервателни релета и защитни съоръжения. Част Изисквания за безопасност на продукта IEC Заглавие на английски Measuring relays and protection equipment - Part Product safety requirements Област на действие на български IEC описва изискванията за безопасност на продуктите за измервателни релета и защитни съоръжения с номинално променливо напрежение до V с номинална честота до 65 Hz, или номинално постоянно напрежение до V.

Над тези граници IEC е приложим за определяне на изолационните разстояния през въздух и по повърхност и изпитване на издържано напрежението. Този стандарт разглежда подробно съществените изисквания за безопасност, за да се сведе до минимум риска от пожар и рискове, причинени от токов удар или нараняване на потребителя. Тази нова версия включва следните значителни технически промени по отношение на предишното издание: - Премахване на таблици и диаграми, които са от други стандарти, и се отнасят директно към основния стандарт; - Всички аспекти на IEC са покрити и този стандарт ще бъде отменен.

Област на действие на английски IEC describes the product safety requirements for measuring relays and protection equipment having a rated a. Above these limits, IEC is applicable for the determination of clearance, creepage distance and withstand test voltage. This standard details essential safety requirements to minimize the risk of fire and hazards caused by electric shock or injury to the user. This new edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: - the removal of tables and diagrams which are from other standards and referring instead directly to the source standard; - all aspects of IEC have been covered and this standard will be withdrawn.

Технически комитет.

KANSAI AIRPORT RENZO PIANO PDF

Popular Publishers

.

BERENGARIA BROWN PDF

BS EN 60255-27:2005

.

ISSEI SUPER COMPLEX ORIGAMI PDF

IEC 60255-6

.

EL ASCO CASTELLANOS MOYA PDF

Stromüberwachungsrelais: SIW-25 von Relmatic

.

Related Articles