BEGROTINGSAKKOORD 2014 PDF

Een overzicht. Belangrijke onderdelen van het sociaal akkoord, dat het kabinet in april sloot met werkgevers en werknemers, worden met een half jaar vervroegd. Dat geldt voor de hervorming van het ontslagrecht, op het gebied van flexwerk en bij het quotum voor arbeidsgehandicapten. Ook is afgesproken dat mensen in de WW in al na een half jaar een baan onder hun niveau moeten accepteren, een jaar eerder dan afgesproken in het sociaal akkoord. Met het akkoord worden

Author:Mauzil Voodoogal
Country:Anguilla
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):3 November 2008
Pages:249
PDF File Size:7.68 Mb
ePub File Size:8.83 Mb
ISBN:295-5-67346-283-9
Downloads:69109
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MojoraBijna elk huishouden gaat erop vooruit. De fiscale maatregelen van het begrotingsakkoord treft u hieronder aan. Terugdraaien versobering zelfstandigenaftrek In het aanvullend pakket wordt de verlaging van de zelfstandigenaftrek geheel teruggedraaid mln. Fiscale ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten incl. TSZ Naast de resterende maatwerkvoorziening voor gemeenten blijft de huidige fiscale voorziening voor chronisch zieken en gehandicapten in aangepaste vorm in de jaren en verder gehandhaafd.

De maatregel wordt aangescherpt, uitgaven waarvoor een voorliggende voorziening bestaat in de Wmo o. Dit levert op korte termijn kasopbrengsten op en leidt in latere jaren tot derving. Verlaagd BTW-tarief renovatie en onderhoud incl.

Terugdraaien afbouw algemene heffingskorting 4e schijf Door de volledige afbouw van de algemene heffingskorting stijgt de marginale druk. Het terugdraaien van deze maatregel in de 4e schijf zorgt voor een lastenverlichting van mln. Verlaging tarief eerste schijf Om op korte termijn de bestedingen te stimuleren, wordt het tarief eerste schijf in verlaagd.

Dit staat in het begrotingsakkoord Leidingwaterbelasting Het tarief van de belasting op leidingwater wordt verhoogd. Belasting op afval storten De heffing op afval storten wordt opnieuw ingevoerd. Box 2: Verlaging marge gebruikelijk loon Het loon van een aanmerkelijkbelanghouder AB-houder wordt vastgesteld aan de hand van een gebruikelijk loon: het loon dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van het werk.

Dit percentage wordt per zodanig aangepast dat deze maatregel mln. Werkbonus De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 1 januari voor nieuwe gevallen afgeschaft.

Voor bestaande gevallen blijft volgens het begrotingsakkoord de werkbonus op het huidige niveau. Vanaf is de werkbonus volledig afgeschaft. Dit levert structureel een besparing op van mln. Bestrijding schijnconstructies Door middel van het aanpakken van oneigenlijk gebruik van de ondernemersfaciliteiten waaronder schijnconstructies wordt mln.

EL HUSAR EN EL TEJADO PDF

FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD

Interesten op spaarboekjes zijn vrijgesteld voor een bedrag van euro bedrag aan interesten. Wat werd beslist? Voor spaarrekeningen blijft de huidige vrijstelling, zowel naar bedrag als manier van toekenning, behouden. Er komt een bijkomende bijdrage op de hoge vermogensinkomsten voor natuurlijke personen. Voor de berekening van de grens van euro zullen de inkomsten waarop de bijdrage niet van toepassing is eerst verrekend worden.

AYNADAKI REIS PDF

Begrotingsakkoord 2014

.

10N60C DATASHEET PDF

Overzicht: begrotingsakkoord 2014

.

14081 DATASHEET PDF

.

Related Articles