ANG BAGONG DAAN NG KRUS PDF

Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoong Hesus, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa ginawa mong mga paghihirap para sa amin. Sa pagtanaw ng utang na loob sa ginawa mong ito, pinagsisihan namin ang aming mga kasalanan at mabago nawa namin ang anumang gawaing nakapagbibigay ng bigat, sakit at hirap na di- nanas mo upang matubos kami sa kasalanan. Batid namin ang iyong dakilang pagmamahal sa amin. Dahil sa pag-ibig mo kami ay buong pusong nagsisisi sa mga salang nagawa namin dahil ang lahat ng ito ay labag sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesuskristo, ang kordero ng bago at walang hanggang tipan.

Author:Moogujas Juzil
Country:Kenya
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):23 March 2013
Pages:202
PDF File Size:19.39 Mb
ePub File Size:11.4 Mb
ISBN:665-3-48283-267-9
Downloads:81364
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GazshuraPanginoong Hesukristo, habang kamiy nagtitipon dito ngayon upang pagnilayan ang iyong Misteryong Pampaskuwa, pagkalooban mo kaming lahat ng biyaya na kasuklaman ang kasalanan tulad ng iyong ginawa, at gugulin ang aming buhay para sa aming kapwa ayon sa iyong halimbawa. Sa gayon, kami ay maaaring makibahagi hindi lamang sa iyong paghihirap, kundi maging sa iyo ring Muling Pagkabuhay.

Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Lahat: Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa Ang Panginoong Hesus, noong gabing siyay ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso ito, at sinabi, Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.

Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon, hanggang sa muling pagparito niya.

Lahat: Salamat sa Diyos. Panalangin Lahat Panginoong Hesus, minahal mo kami nang lubus-lubusan. Minahal mo kami hanggang sa katapusan. Nananatili ka sa aming piling upang maging patuloy na palatandaan ng nagliligtas na pananatili ng Diyos sa lahat ng sandali ng aming buhay. Patawarin mo kami, Panginoon sa lahat ng sandali na kami ay hindi nagpapahalaga sa iyong paghahandog sa amin ng iyong sarili at sa iyong mapagmahal na pananahan sa Banal na Eukaristiya.

Pagbasa Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Hesus at nagtungo sa Bundok ng mga Olibo; at sumama ang mga alagad. Pagdating dooys sinabi niya sa kanila, Manalangin kayo, nang hindi kayo madaig ng tukso. Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nanalangin. Ama, wika niya, kung maaariy ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Gayunmay hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo.

Tigib ng hapis, siyay nanalangin nang lalong taimtim; tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad.

Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Lu Gabay: Ang Salita ng Diyos. Ni isa sa iyong mga alagad ay nagkaroon ng lakas na samahana ka sa iyong pagdurusa. Ang tanging lakas mo ay ang iyong matibay na hangaring tuparin ang kalooban ng Ama, maging anuman ang halaga.

Patuloy kang mag-isang nagdurusa, maging hanggang sa kasalukuyan, sa kalungkutan ng mga walang kaibigan, ng mga walang tahanan, ng mga walang kinabukasan. Puno ang aming lipunan ng katulad nila, ngunit patuloy kaming nagkukunwaring walang malay at natutulog habang sila ay namamatay na biktima ng kapabayaan. Pagbasa Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan, at tinanong si Hesus, Ikaw ba ang Mesisyas, ang Anak ng Kataas-taasan? Ako nga, sagot ni Hesus. At makikita ninyo ang Anak ng Tao, na nakaupo sa kanan ng Makapangayarihan sa lahat.

At makikita ninyong siyay dumarating, nasa alapaap ng langit. Winasak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuutan, at sinabi, Hindi na natin kailangan ang mga saksi! Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Dios!

Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat at kamatayan. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanedrin. Ipinagapos nila si Hesus, at dinala kay Pilato. Mc Ikaw ang pinakabanal, tanging walang sala sa daigdig, ngunit tiniis mo ang pagpaparatang ng mga sutil na makasalanan. Patuloy pa rin ang walang katarungang paglilitis na inuulit sa bawat di-makatarungnang paghatol kung saan pinarurusahan ang mga walang sala at pinalalaya ang may sala.

Ikaw pa rin ang biktima ng ganitong kawalan-katarungan laban sa mga mahihina, mga walang lakas na ipagtanggol ang sarili at ang mga walang tinig sa lipunan. Sa kanila, patuloy kang nabubuhay at nagdurusa. Suamgot ang lahat, Ipako sa krus!

Bakit, anong masama ang ginawa niya? Ngunit lalo pa nilang isinigaw, Ipako sa krus! At ipinahagupit si Hesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Hesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo, at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya.

Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya, saka pinaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang niluhud-luhuran at binati: Mabuhay ang Hari ng mga Judio! Mt , passim Gabay: Ang Salita ng Diyos. At hindi rin naisip ni Pilato na mahalagang panindigan ang katarungan at ipagtanggol ang iyong pagiging walang sala.

Kayat nagtagumpay ang mga hibang. Gayundin naman ang mga kawal na Romano, habang binatbat nila ng sugat ang iyong katawan at pinutungan ang iyong ulo ng koronang tinik at pag-aalipusta. Ngunit hindi ka man lamang dumaing. Tiniis mong lahat iyon, tulad ng isang maamong tupang kakatayin; walang imik tulad ng milyun-milyong mga simpleng taong pinagsasamantalahan, inaapi ng mga halang ang kalooban, habang marami sa amin ang nagbubulag-bulagan sa harap ng walang pakundangang paglapastangan sa katarungan.

Pagbasa At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Mt Gabay: Ang Salita ng Diyos. Sino ang maniniwala na ipinatong ito sa balikat ng Anak ng Diyos, ang puno ng lahat ng kabanalan at kabutihan? Sa kabila ng lahat, tinanggap mo ito nang buong kababaang-loob sapagkat alam mo na ito lamang ang paraan upang kami ay mailigtas sa walang hanggang kaparusahan.

Krus namin ang krus na tinanggap mong pasanin ang krus ng aming mga kasalanan, ang krus ng aming mga kahinaan, ng aming mga pagkasira ng loob, ng aming mga pagkabigo at ng aming kasamaan. Hanggang sa mga araw na ito, pasan ng mga walang-malay na kalalakihan, kakababaihan, at kabataan ang krus ng mga pagkakamali, kasakiman, pagmamataas, kahalayan.

Ipagkaloob mo sa amin, mahal na Panginoon, ang biyayang di kailanman magbigay ng mga pasanin sa aming kapwa dahil sa aming mga pagkukulang. Magiting nawa namin pasanin kasama mo ang krus ng aming mga pang-araw-araw na tungkulin. Pagbasa Habang sumusuray ang hakbang ni Hesus patungo sa Kalbaryo halos madurog si Hesus sa bigat ng Krus na kanyang pasan-pasan.

Higit pa marahil, napuspos si Hesus sa panunuya at panlilibak ng mga tao na para bagang siya ay isang kriminal. Panalangin Lahat Di malayo ang Kalbaryo mula sa pretoryo, iilang daang metro lamang. Ngunit, natagalan ka, Panginoon, na tahakin ang daang iyon, hirap na hirap at bigung-bigong umaasang may tutulong.

Matagal nang naglaho ang iyong lakas. Lubak-lubak ang daan. Malupit ang mga tao. Pabigat nang pabigat ang krus hanggang di mo na ito makayanan, at ikawy nalugmok na sa lupa! Tulad mo, Panginoon, napakarami sa amin ang nadarapa at napapasubasob dito sa mahirap na daan ng krus ng buhay dahil sa mga pagsubok at kabiguang dumadagok sa amin.

Kapag kami ay nadarapa at nalulugmok, Panginoon, tulungan mo kami! At kapag hindi na kayang pasanin ng aming mga kapatidang maraming pagsubok na dumarating, Panginoon, pagkalooban mo kami ng pusong mahabagin upang kamiy di na makabigat pa sa kanilang pasanin. Pagbasa Nakasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga-Cirene, ama nina Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Hesus.

Panalangin Lahat Napadaan lamang si Simon habang pauwi na siya mula sa bukid. Napilitan siyang mag-iba ng landas isang paglihis na nagbago ng takbo ng kanyang buhay.

Napilitang pasanin ang iyong krus, siya man ay biktima ng pang-aapi at kawalan ng katarungan. Naranasan niya ang iyong sakit, Panginoon, kung kayat natuklasan niya ang ibig sabihin ng buhay, kapag nagnanais na tumulong sa kapwa. Magsugo ka pa ng maraming tulad ni Simon ng Cirene, Panginoon.

Padalhan mo kami ng mga taong may lakas ng loob upang pasanin ang krus ng iba nang may pakikiisa at pagtitiyaga tulad ng magkakapatid. Gawin mo kaming tulad ni Simon, Panginoon.

Bigyan mo kami ng lakas at kagandahangloob na magdamayan, sapagkat ang aming lipunan ay puno ng nagdurusang Kristo na hindi na makaagapay sa bigat ng kanilang pasang krus na may ibat ibang hugis at bigat. Pagbasa Sinusundan si Hesus ng maraming tao, kabilang ang mga babain nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Hesus at sinasabi sa kanila, Mga kakabaihan ng Jerusalem, hiwag ninyo akong tangisan.

Ang tangisan ninyoy ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo: darating ang mga araw na sasabihin nila, Mapapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalantao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? Panalangin Lahat Panginoong Hesus, tunay ang pagdadalamhati ng mga babae ng Jerusalem para sa iyo.

Buong tapang silang sumunod sa iyo sa daan patungong Kalbaryo. Sanay naging tapat din kaming tulad nila sa pagdadalamanhati sa hindi makatarungang pagpapahirap sa iyo. At sanay kaawaan din ang aming puso sa mga pagdurusa ng aming kapwa lalo na ng mga iskwater, walang hanapbuhay, walang tahanan, at ng lahat ng mga biktima ng kawalan ng katarungan at pagsasamantala.

Ang lahat ng uri ng mga kasalanng ito ang nagdadala ng mga karapatdapat na pagpaparusa ng Diyos sa ating lipunan. Pagbasa Nang dumating sila sa dakong tinatawag na Bungo, ipinako nila sa krus si Hesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuutan ang mapupunta sa isat isa. Anila, Iniligtas niya ang iba; iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos!

Panalangin Lahat Panginoon, ang mga kamay mong datiy humahaplos sa mga bata, nagbabasbas sa mga maysakit, at nagpapalayas sa mga demonyo, ngayoy nakapako na sa krus. Ang iyong mga paa na nagdala sa iyo sa maraming bayan upang ihatid ang Magandang Balita ng Kaharian sa lahat, ngayoy di na maaaring makagalaw pa magpakailanman.

LETTERATURA LETTERATURE ZANICHELLI PDF

Ika-1 Istasyon – Ang Huling Hapunan

Duguan si Jesus dulot ng mga matitinding hagupit at nadagdagan pa ang tindi ng kanyang paghihirap sa koronang tinik na isinuot sa kanyang ulo. Talagang walang hanggan ang nagagawa ng pagkabulag ng tao sa katuwiran; hindi masukat ang naabot ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Subalit, sa krus, matatagpuan ang sagisag ng pakikiisa sa atin ng pag-ibig ni Jesus. Isipin natin ang mga taong lubhang nahihirapan sa mga mabibigat at di-makatarungang pasanin sa kanilang buhay. Kasama nila si Jesus.

GRANULOMATOSIS WEGENER PEDIATRIA PDF

Ang Bagong Daan Ng Krus

Panginoong Hesukristo, habang kamiy nagtitipon dito ngayon upang pagnilayan ang iyong Misteryong Pampaskuwa, pagkalooban mo kaming lahat ng biyaya na kasuklaman ang kasalanan tulad ng iyong ginawa, at gugulin ang aming buhay para sa aming kapwa ayon sa iyong halimbawa. Sa gayon, kami ay maaaring makibahagi hindi lamang sa iyong paghihirap, kundi maging sa iyo ring Muling Pagkabuhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Lahat: Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa Ang Panginoong Hesus, noong gabing siyay ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso ito, at sinabi, Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.

KEITH COOPER AND LINDA TORCZON ENGINEERING A COMPILER PDF

Ang Daan Ng Krus – Labinlimang Istasyon

Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Batid ni Hesus na malapit nang matapos ang Kanyang misyon dito sa lupa. Alam ni Hesus na sa gabi ring iyon, dadakipin Siya ng mga autoridad at parurusahan ng kamatayan. Sa mga madaling salita, may taning na ang buhay ni Hesus. Hindi magtatagal, at papatayin si Hesus sa krus sa Kalbaryo. Kaya, sa huling gabing makakasama Niya ang Kanyang mga alagad, ipinagdiriwang ni Hesus ang Hapunang Pampaskuwa. Ginugunita tuwing Paskuwa ng mga Hudyo ang kanilang pagtawid mula sa kaalipinan sa Ehipto patungo sa kalayaan.

Related Articles